هیئت مدیره و مدیر عامل
عكس نام ونام خانوادگي نماينده شرکت سمت
حسن رحیمی حسن رحیمی شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر مديرعامل
رضا شجاعي رضا شجاعي شركت فولاد سيرجان ايرانيان نايب رئيس هيات مديره
مجيد عليدادي سليماني مجيد عليدادي سليماني شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر عضو هيئت مديره
نادر شعبانی نادر شعبانی شركت معدني و صنعتي گل گهر عضو هيئت مديره
عبدالمجید مستقیمی عبدالمجید مستقیمی شركت جهان فولاد عضو هيئت مديره