سهامداران
لوگو نام صاحبان سهام شماره ثبت محل ثبت تعداد سهام درصد سهام در سال 94
شركت معدني و صنعتي گل گهر شركت معدني و صنعتي گل گهر 409 سيرجان 16/000/000 30
شركت گهر انرژي شركت گهر انرژي 2616 سيرجان 14/000/000 14
شركت سنگ آهن گهر زمين شركت سنگ آهن گهر زمين 1735 سيرجان 14/000/000 14
شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر 3136 سيرجان 14/000/000 14
شركت فولاد سيرجان ايرانيان شركت فولاد سيرجان ايرانيان 362111 سيرجان 14/000/000 14
مجتمع جهان فولاد سيرجان مجتمع جهان فولاد سيرجان 3191 سيرجان 14/000/000 14