ماموریت و چشم انداز
شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر بر آن است تا با بهره گيري از منابع انساني كار آمد، فناوري پيشرفته، ساختار اداري و مديريتي اثر بخش، مشاركت موثر بخش هاي خصوصي و گسترش آگاهي عمومي در منطقه گل گهر به گونه اي عمل نمايد تا بتواند تمامي نيازهاي اساسي، زير بنايي و خدماتي كه به بصورت مشترك در فضاهاي عمومي و مشاع منطقه مورد استفاده تمامي شركت هاي موجود در منطقه گل گهر مي باشند شناسایی نموده و با سرمايه و حمايت سهامداران نسبت به اجراي آنها اقدام نمايد.