اهداف و برنامه ها
ايجاد زيرساخت حمل ونقل بار و تردد پرسنل وپشتيباني مطابق طرح جامع منطقه گل گهر
 • احداث سايت شانتينگ ريلي
 • احداث شبكه حمل و نقل ريلي در سطح منطقه
 • احداث شبكه معابر حمل و نقل بار
 • احداث شبكه معابر تردد پرسنل و پشتيباني
 • احداث تقاطع هاي غير همسطح مورد نياز در منطقه
ایجاد شبکه جمع آوری آب های سطحی منطقه گل گوهر
 • شبكه جمع آوري آبهاي سطحي موضعي (حاشيه معابر)
 • شبكه درجه يك جمع آوري آبهاي سطحي (كانالهاي اصلي و بتني)
 • شبكه درجه دو جمع آوري آبهاي سطحي (كانالهاي فرعي و خاكي)
 • احياء گورآبهاي منطقه
 • بازگشايي مسيرهاي حركت آب كه به دلايلي مسدود شده اند
ایجاد فضای سبز و شبکه آبیاری متناسب در منطقه مطابق طرح جامع
 • فضاهاي سبز در حاشيه و رفوژهاي مياني معابر و ميادين
 • فضاهاي سبز موضعي
 • فضاهاي سبز جنگل كاري
 • نهالستان و توليد گل و گياه جهت مصرف در منطقه
 • شبكه آبياري فضاهاي سبز ايجاد شده
مدیریت اجرای شبکه تاسیسات برق آب و گاز و مخابرات
 • جانمايي و تعيين مسير جهت اجراي تاسيسات در كريدورهاي پيش بيني شده در طرح جامع منطقه گل گهر
 • جمع آوري و ثبت نقشه هاي ازبيلت تاسيسات اجرا شده و تهيه نقشه هاي موقعيت مكاني آنها