قوانین، مقررات HSE
عنوان حجم دانلود
شیوه نامه اداری و استخدامی 62,185 (KB)
شیوه نامه انضباط کار مصوب 980627 6,234kb (KB)
شيوه نامه نهايي تاييد شده رفاهي 5,082kb (KB)
دستورالعمل ايمني تجهيزات وماشينهاي بالابري و بار برداري 3.39 (MB)
دستوالعمل جرائم 481 (KB)
دستور العمل بهداشتي اب و كلر سنجي 773 (KB)
دستور العمل ايمني جوشكاري و برشكاري 1.17 (MB)
دستورالعمل ايمني كار در ارتفاع و داربست بندي 848 (KB)
دستورالعمل ايمني رانندگان و حمل ونقل 956 (KB)
دستورالعمل ايمني گود برداري و حفاري 781 (KB)
دستورالعمل علايم ايمني و هشدار دهنده 1.25 (MB)
دستورالعمل وسايل حفاظت فردي 967 (KB)